Solárne kolektory (a celý systém na ohrev vody) pre podnikateľov teraz s príspevkom až 85% z eurofondov!

S príspevkom vie byť návratnosť systému 2-3 roky a následne môžete desiatky rokov výrazne šetriť náklady na energie. Veľmi výhodná investícia najmä pre tých, ktorí majú veľkú spotrebu teplej vody.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR (OPKZP-PO4-SC411-2020-63)

V rámci tejto výzvy je možné žiadať o nenávratný finančný príspevok na výstavbu zariadení na (okrem iného) využitie slnečnej energie na výrobu tepla:

  • o príspevok môžu žiadať právnické aj fyzické osoby, ktoré sú oprávnené na podnikanie
  • maximálna výška príspevku je 200 000 €, pričom výška spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa je 15% (v prípade veľkého podniku zamestnávajúceho viac ako 250 osôb s ročným obratom viac ako 50 mi. € je výška spolufinancovania 25%)
  • najbližší termín hodnotenia podaných žiadostí je 31.8.2020, výzva však bude trvať, pokým sa nevyčerpajú vyčlenené prostriedky vo výške 10 mil. €
  • výzva sa vzťahuje na celé Slovensko okrem Bratislavského kraja, pričom rozhodujúce je miesto realizácie, nie sídlo žiadateľa
  • vzhľadom na náročnosť a komplexnosť vypracovania žiadosti (a súvisiace náklady) nie je táto výzva príliš vhodná pre menšie projekty

Vypracovanie žiadosti o príspevok

Pre vypracovanie žiadosti o príspevok ponúkame, zabezpečíme a skoordinujeme služby profesionálov v daných oblastiach:

  • energetický audit
  • projektová dokumentácia / realizačný projekt
  • povolenie na realizáciu projektu (ohlásenie/stavebné povolenie podľa situácie)
  • skompletizovanie ostatných podkladov/dokumentov/formulárov k žiadosti
  • príprava, spracovanie a podanie žiadosti so všetkými vyžadovanými podkladmi

Ďalšie informácie